Uznemiravanje radnica u VIS K&G d.o.o. Varaždin

Iz teksta pod naslovom „Bahati tajkun napao radnice“ od 11. svibnja 2012., objavljenom u listu „24 News“ saznali smo za postupke, odnosno radnje Davora Patafte, kao i za propuste uprave društva VIS K&G d.o.o., koji su se u trgovačkom društvu VIS K&G d.o.o. dogodili 8. svibnja 2012.
Prema navodima radnika, tog su dana spontano obustavili rad, jer im nije bila isplaćena plaća za ožujak 2012. u punom iznosu. Radnicima se nije obratila uprava društva, koja je odgovorna za isplatu plaća i davanje radnicima i njihovim predstavnicima obavijesti s tim u vezi, već Davor Patafta, iako više nije u funkciji člana Uprave, odnosno poslodavca. Naime, u registru Trgovačkog suda u Varaždinu upisana je sljedeća zabilježba koja se odnosi na društvo VIS K&G d.o.o.: „Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj: 30. Kir-Us-338/11 od 20. srpnja 2011. godine temeljem članka 98. stavak 2. točka 6. ZKP-a II osumnjičenom Davoru Patafti određena je mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti na dužnosti člana Uprave odnosno predsjednika Uprave trgovačkog društva VIS KG d.o.o. Varaždin, Svilarska 2. Mjera opreza iz čl. 98. st. 2. toč. 5. ZKP-a može trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude.“
Iz članka „Bahati tajkun napao radnice“ proizlazi da je Davor Patafta na tom skupu 8. svibnja 2012., ubrzo nakon što se obratio radnicima s viješću da je tvrtka u problemima, počeo protiv radnika poduzimati radnje koje se u najmanju ruku mogu kvalificirati kao zabranjeno uznemiravanje na koje se odnose pravna pravila iz članka 130. Zakona o radu, a također i kao prijetnje te napad na pojedine radnike, koji su osobito zabranjeni pravilima zaštite na radu iz Zakona o zaštiti na radu, prema kojem poslodavac mora štititi zdravlje i sigurnost radnika na radu. Uz to, Davor Patafta je oštetio i nekoliko sredstava za rad (prevrnuo i razbio stroj, slomio komad drveta, razbacivao stvari s radnog stola, kako stoji u istom članku). Također, Davor Patafta je optužio radnike da je zbog njih završio u zatvoru.
Uprava društva sve je to mirno gledala, umjesto da je poduzela sve mjere zaštite na radu i zaštite od uznemiravanja, koje je dužna poduzeti kao poslodavac u interesu zaštite zdravlja, dostojanstva i sigurnosti radnika na radu. Također, nije poduzela mjere za zaštitu sredstava rada, koja je Davor Patafta oštetio i onesposobio za daljnje korištenje (razbijen šivaći stroj).
Pozivamo naše članove da prate daljnje postupanje poslodavca i da nas o istome redovito obavještavaju, kako bismo im mogli osigurati odgovarajuću pravnu pomoć. Kada je u pitanju uznemiravanje na radu, upozoravamo na članak 130. Zakona o radu, koji glasi:
„Zaštita dostojanstva radnika
Članak 130.
(1) Postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja uređuju se posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.
(2) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.
(3) Poslodavac ili osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je, u roku utvrđenom kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.
(4) Ako poslodavac u roku iz stavka 3. ovoga članka ne poduzme mjere za sprječavanje uznemiravanja, ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.
(5) Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će poslodavac zaštititi dostojanstvo radnika, radnik nije dužan dostaviti pritužbu poslodavcu i ima pravo prekinuti rad, pod uvjetom da je zatražio zaštitu pred nadležnim sudom i o tome obavijestio poslodavca u roku od osam dana od dana prekida rada.
(6) Za vrijeme prekida rada iz stavka 4. i 5. ovoga članka radnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu plaće koju bi ostvario da je radio.
(7) Svi podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika su tajni.
(8) Ponašanje radnika koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa.
(9) Protivljenje radnika postupanju koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ne predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa niti smije biti razlog za diskriminaciju.“
Ova pravna pravila obvezuju upravu Društva VIS K&G d.o.o., jer je ona poslodavac radnicima, a ne Davor Patafta.