Ugovor o sektorskom socijalnom dijalogu i strateškom partnerstvu (Zagreb, 1. prosinca 2005.)

Uviđajući prijeku potrebu:
– provedbe društveno odgovornog strateškog repozicioniranja organizacija koje posluju u sektorima modne industrije u Hrvatskoj u segmente ili poslovne modele s većom dodanom vrijednošću proizvoda i usluga,
– poticanja industrijske i trgovinske politike koja ima učinke društveno odgovornog razvoja,
– podupiranja procesa kreiranja znanja u organizacijama, radi uvećavanja njihove učinkovitosti i djelotvornosti,
– povećanja sigurnosti zatečenog zaposlenja i otvaranja mogućnosti za novo zapošljavanje,
– utemeljenja i institucionalnog jačanja sektorskog socijalnog dijaloga,
– korištenja sektorskog socijalnog dijaloga kao procesa učenja socijalnih partnera i ostalih zainteresiranih sudionika,
– stvaranja uvjeta za održanje socijalnog mira te za razvoj povjerenja i partnerskih odnosa te
– podupiranja svih ostalih aktivnosti koje organizacije u modnoj industriji Hrvatske čine uspješnim poslovnim subjektima i ugodnim mjestima za rad s obzirom na uvjete rada i odnose među osobama na radu,

Udruga poslodavaca tekstilne i kožne industrije Hrvatske (dalje: Udruga poslodavaca), zastupana po predsjednici Izvršnog odbora gđici Mariji Šutina

i

Sindikat tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske (dalje: Sindikat TOKG), zastupan po predsjedniku gosp. Josipu Zidaniću,

imajući u vidu osobito:
– zatečenu praksu (institucije, procese i učinke) socijalnih partnera u onim članicama Europske unije u kojima se sektorski socijalni dijalog ostvaruje već desetljećima,
– Priopćenje Komisije Europskih zajednica: Mišljenje o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji COM(2004) 257 konačni tekst od 20. travnja 2004.,
– Deklaraciju o znanju: Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz 2004.,
– studiju Academy for Educational Development Zagreb (AED) "Pregled društvene odgovornosti poduzeća" iz 2004.,
– 55 preporuka Nacionalnog vijeća za konkurentnost za povećanje konkurentnosti Hrvatske iz siječnja 2004. i Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske 2004. iz svibnja 2005.,
– Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2005. godina,
– Ključne aktivnosti Udruge tekstilne i kožne industrije Hrvatske za 2005., kao i
– kronologiju važnijih sektorskih aktivnosti socijalnih aktera u Hrvatskoj i ostalih zainteresiranih sudionika, i to:
 prvi tripartitni sastanak koji je održan u Zagrebu 6. lipnja 2002. u organizaciji Sindikata TOKG, na kojem su donesene odluke o pokretanju promjena s ciljem unapređivanja konkurentnosti organizacija u sektorima tekstila, odjeće, obuće i kože,
 tripartitne radionice u prvom polugodištu 2003. o strateškom socijalnom dijalogu o konkurentnosti sektora, koje su održane na osnovu suradnje Sindikata TOKG s Društvom za organizacijsko učenje Hrvatske, a sudionici su bili poslodavci, sindikalni predstavnici te predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, rezultat kojih je izrada studije Društva za organizacijsko učenje Hrvatske i socijalnih partnera "Strategija hrvatske modne industrije do 2013." iz lipnja 2003.,
 Tripartitni okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem o sektorskoj industrijskoj politici, koji je održan u Dubrovniku 29. i 30. rujna 2004., u organizaciji

International Federation of Textile and Clothing Gent, ACV Textura Gent i Sindikata TOKG,
 1. sabor tekstilaca i kožara, koji je održan u Zagrebu 10. prosinca 2004. na inicijativu i u organizaciji Udruge poslodavaca,
 Tripartitnu međunarodnu konferenciju o sektorskom socijalnom dijalogu, koja je održana u Šibeniku 4. i 5. listopada 2005., u organizaciji International Federation of Textile and Clothing Gent, ACV Textura Gent, Udruge poslodavaca i Sindikata TOKG, na kojoj je predloženo pokretanje postupka utemeljenja sektorskog odbora,
 bipartitnu radionicu "Ključni činitelji uspjeha novih poslovnih modela tekstilne, odjevne, kožarske i obućarske industrije Hrvatske", koja je održana 3. studenog 2005. u Stubičkim Toplicama, u organizaciji Udruge poslodavaca,

sklopili su u Zagrebu 1. prosinca 2005.

UGOVOR
o sektorskom socijalnom dijalogu
i strateškom partnerstvu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovaj Ugovor obvezuje i primjenjuje se na stranke koje su ga sklopile te na sve njihove članove, u djelatnostima (odjeljci NKD-a):
– proizvodnja tekstila,
– proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna,
– štavljenje i obrada kože, proizvodnja kovčega i torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće,
– proizvodnja proizvoda od gume i plastike.
Ugovor obvezuje i primjenjuje se na sve osobe koje naknadno postanu članovi stranaka Ugovora, i osobe koje naknadno pristupe Ugovoru, te sve osobe koje naknadno postanu članovi udruge koja je naknadno pristupila Ugovoru.
Pravna pravila sadržana u Ugovoru primjenjuju se izravno i obvezno na sve osobe na koje se primjenjuje Ugovor.
Ako poslodavac istupi iz Udruge poslodavaca ili iz udruge koja je naknadno pristupila ovom Ugovoru, on ga obvezuje do sklapanja novog Ugovora, a najduže godinu dana od istupanja iz Udruge poslodavaca ili udruge koja je naknadno pristupila Ugovoru.

Članak 2.
Pojmovi u ovom Ugovoru navedeni u gramatičkom obliku muškog roda ravnopravno se odnose na osobe oba spola koje su u dosegu primjene ovog Ugovora, ako iz izričite formulacije ili iz smisla pojedine odredbe ne proizlazi drugačije.

II. STRATEŠKO PLANIRANJE I KONKURENTNOST

Članak 3.
Potpisnici ovog Ugovora preuzimaju obvezu periodično ažurirati Strategiju hrvatske modne industrije, osobito SWOT analizu, scenarije budućnosti i ciljeve, sukladno dugoročnoj viziji i misiji, u koji postupak će uključiti svoje zainteresirane članove.

Prvo ažuriranje bit će provedeno do kraja ožujka 2006., a potom će se ponavljati u polugodišnjim razdobljima, ako dinamika promjena u okruženju ne učini opravdanim i hitnim skraćenje ovog roka.

Članak 4.
Na podlogama iz članka 3. ovog Ugovora njegovi potpisnici će, u suradnji sa svojim članovima i sukladno njihovim potrebama i prioritetima, utvrditi do kraja 2005. sadržaje suradnje s resorima Vlade i nevladinim udrugama te ostalim zainteresiranim institucijama, koja suradnja treba pridonositi promicanju koncepta društveno odgovorne konkurentnosti.
Prioriteti za razdoblje 2006. – 2007. prilog su i sastavni dio ovog Ugovora.
III. SEKTORSKI STRATEŠKI ODBOR

Članak 5.
Do kraja 2005. potpisnici ovog Ugovora utemeljit će tripartitni sektorski strateški odbor (dalje: strateški odbor), osobito radi:
– unapređivanja sposobnosti anticipiranja i upravljanja onim promjenama koje su relevantne za društveno odgovorno poslovanje u sektorima modne industrije Hrvatske,
– praćenja stanja u sektorima te savjetovanja o pitanjima kao što su sektorski plan za povećanje konkurentnosti, politika zapošljavanja (mjere aktivne politike, rad na crno, rad kod kuće, profesionalno osposobljavanje i izobrazba i dr.), industrijska politika (npr. implikacije industrijske politike EU na gospodarstvo RH), trgovinska politika (pozicije RH u Euro-Mediteranskoj zoni i sudjelovanje predstavnika iz Hrvatske u radnim skupinama koje već djeluju u ovoj zoni), zaštita intelektualnog vlasništva od plagijata, kontrola i deklariranje kvalitete uvezene robe (za proizvod i sve njegove sastojke, označavanje ekološke prihvatljivosti proizvoda, društvene odgovornosti i etičnosti poslovanja svih dobavljača u lancu vrijednosti i sl.) te o svim drugim važnim pitanjima,
– ocjene djelotvornosti institucija javnog sektora utemeljenih radi pružanja usluga poslovnim subjektima privatnog sektora, s ciljem predlaganja unapređivanja kvalitete njihovih usluga,
– ostvarivanja suradnje s Nacionalnim vijećem za konkurentnost i Gospodarsko-socijalnim vijećem,
– participiranja u oblikovanju obrazovnih programa i institucija potrebnih poslodavcima te verificiranja oblika osposobljavanja ostvarivanjem kojih će se premostiti razdoblje u kojem obrazovne institucije državnog sektora trebaju provesti potrebne reforme,
– utemeljenja institucija koje bi davale menadžmentu podatke o poziciji organizacije u odnosu na konkurente (slabosti i prednosti u odnosu na konkurente, o dobavljačima, tržištima, glavnim trendovima u znanosti, tehnologiji, politici i ekonomiji) te koje bi mogle pružati usluge izrade analiza te osposobljavanja socijalnih partnera i njihovih članova.

Članak 6.
U interesu i za potrebe modne industrije Hrvatske strateški odbor obavlja osobito sljedeće aktivnosti:
– prati, izučava i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj,
– predlaže nadležnim adresatima ključne kratkoročne i dugoročne mjere, podržavajuće projekte i aktivnosti te njihove nositelje, koje će omogućiti ostvarenje zacrtanih ciljeva za provedbu strateškog zaokreta, konsolidacije i razvoja modne industrije,
– utvrđuje sadašnju i željenu poziciju organizacija u modnoj industriji Hrvatske unutar EU te poziciju unutar globalnog svjetskog tržišta proizvoda modne industrije,
– potiče istraživačko-razvojne projekte i suradnju industrije sa znanstvenim institucijama,
– pridonosi prilagodbi obrazovnog sustava potrebama modne industrije te suradnji obrazovnih institucija s organizacijama modne industrije,
– prati stanje na području zapošljavanja, obrazovanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja s motrišta sektora čije interese zastupa te lokalnih zajednica u kojima posluju organizacije u modnoj industriji Hrvatske,
– daje mišljenje o prijedlozima zakona od utjecaja na poslovanje organizacija u modnoj industriji,
– prati procese restrukturiranja organizacija u modnoj industriji Hrvatske,
– promiče ideju suradnje socijalnih partnera iz ovog Ugovora i ostalih zainteresiranih aktera u gospodarstvu i civilnom društvu,
– prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne zaštite i predlaže mjere za unaprjeđivanje istih,
– donosi poslovnik o svojemu radu.
Potpisnici ovog Ugovora osigurat će da članstvo u odboru imaju osobe koje poznaju osnove strateškog planiranja, industrijsku i trgovinsku politiku, nacionalne i globalne tržišne prilike, poslovanje većine organizacija koje posluju u modnoj industriji Hrvatske i dr.

Članak 7.
Odbor donosi zaključke i preporuke te utvrđuje njihove adresate, odnosno partnere s kojima ih namjerava promicati i realizirati.
Odbor daje prednost jednoglasnom odlučivanju, odnosno usuglašavanju stavova u odnosu na odlučivanje većinskim brojem glasova.
Članak 8.
Svaki od socijalnih partnera samostalno imenuje i opoziva svoje predstavnike u strateškom odboru i njihove zamjenike.
Pri imenovanju svojih predstavnika svaki od socijalnih partnera jamči odgovarajuću razinu zastupljenosti.
Strateški odbor ima predsjednika i dva dopredsjednika, koje članovi ovog odbora biraju većinom glasova između sebe, na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova socijalnih partnera.
Strateškom odboru predsjedava predsjednik, koji ga zastupa, saziva sjednice, predlaže dnevni red, nadzire izvršavanje zaključaka te obavlja sve ostale dužnosti koje mu povjeri strateški odbor.
Predsjednika u njegovoj odsutnosti zamjenjuju dopredsjednici.
U radu strateškog odbora mogu sudjelovati i neovisni stručnjaci iz pojedinih područja kao stalni savjetnici bez prava glasa.
Mandat članova strateškog odbora traje tri godine, a dužnosti predsjednika i dopredsjednika obnašaju se godinu dana.
Članovi mogu biti opozvani prije isteka mandata, ako postupaju protivno zakonu i ovom Ugovoru.
Pravo na članstvo u strateškom odboru socijalnih partnera koji naknadno pristupe ovom Ugovoru rješava se dogovorom između njih i potpisnika ovog Ugovora, kao osnivača strateškog odbora.
Svaki socijalni partner snosi svoje troškove u vezi sa sudjelovanjem u radu strateškog odbora.

Članak 9.
Potpisnici ovog Ugovora obavijestit će resornog ministra o svojim članovima u strateškom odboru te ga zamoliti da osigura imenovanje predstavnika ministarstva, radi konstituiranja odbora i početka rada od siječnja 2006., sukladno međusobno usuglašenom poslovniku.

Zamolba resornom ministru sadržavat će naznaku da imenovani predstavnik treba biti osoba koja ima ovlasti za odlučivanje i preuzimanje obveza.

IV. SEKTORSKI DIJALOG I KREIRANJE ZNANJA

Članak 10.
Najkasnije do travnja 2006. potpisnici ovog Ugovora utemeljit će kontinuirani sektorski socijalni dijalog na nacionalnoj i na razini županija, koji će koristiti kao proces kreiranja znanja.
Teme dijaloga, dinamika njegovog ostvarivanja i odabir sudionika temeljit će se na zajednički dogovorenim prioritetima, odnosno potrebama.
Potpisnici ovog Ugovora lobirat će u Vladi Republike Hrvatske za financijsku potporu ostvarivanju ovog dijaloga (npr. za troškove predavača/moderatora, za korištenje prostora, odgovarajuće dokumentacije, drugih izvora informacija te za ostale edukativne potrebe), kao oglednog primjera djelovanja socijalnih partnera s ciljem kreiranja znanja potrebnog organizacijama za društveno odgovoran razvoj i unapređivanje konkurentnosti.

Članak 11.
Aktivnosti na razini županija imat će prioritet u onim dijelovima Hrvatske:
– u kojima je visoka koncentracija organizacija i radnih mjesta u modnoj industriji i njihovih dobavljača u lancu vrijednosti,
– u kojima bi poduzeto društveno neodgovorno restrukturiranje moglo imati teške socijalne posljedice za lokalnu zajednicu ili širu regiju,
– u kojima postoji interes poslovnih subjekata za utemeljenje strateških saveza (klastera).

V. DRUŠTVENA ODGOVORNOST I SURADNJA
S INSTITUCIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 12.
Tijekom 2006. potpisnici ovog Ugovora proširit će svoju suradnju na nevladine udruge i druge institucije civilnog društva koje mogu pridonijeti osvješćivanju potrošača o potrebi obraćanja pozornosti na oznake proizvoda o njihovoj ekološkoj, zdravstvenoj i uopće društvenoj prihvatljivosti (prema inozemnim uzorima kao npr.: made in dignity, fair trade, eco label i sl.) te društvenoj odgovornosti organizacija koje posluju u modnoj industriji.

VI. PARTNERSTVO I ETIČKA PITANJA

Članak 13.
Odnosi potpisnika ovog Ugovora i njihovih članova temeljit će se na sljedećim načelima partnerstva:
– dijeljenje zajedničkih vrednota, vizije i ciljeva koji se žele ostvariti kroz sektorski socijalni dijalog te dijalog na razini pojedine organizacije,
– očuvanje snažne posvećenosti svih članova i sudionika u dijalogu postizanju partnerstva i onda kada nailaze na probleme, otpore ili kada su im upućene kritike (kritika kao poticaj učenju i poželjnim promjenama),
– priznanje da članovi i ostali sudionici imaju različite tipove i izvore moći (ekonomska moć, politička moć, moralna kredibilnost, know-how i sl.), ali da su svi njihovi doprinosi važni za postizanje zajedničkih ciljeva,
– priznavanje legitimnosti interesa (razlike u interesima i viđenjima rješavat će se u atmosferi povjerenja i dijaloga u kojem su obje strane spremne saslušati argumentirane primjedbe i prijedloge druge strane, bez straha od posljedica zbog iznesenih kritika, odnosno bez prijetnji negativnim iskustvima),
– očitovanje volje i zalaganje svih sudionika da investiraju vrijeme i napore u proces izgradnje partnerstva,
– posvećenost uspjehu modne industrije, odnosno sektora i organizacija koje u njoj posluju (zajedničko razumijevanje vizije i poslovne strategije te posvećenost njihovom uspješnom ostvarivanju),
– posvećenost sigurnosti zaposlenja (promjene u organizaciji provodit će se s namjerom očuvanja radnih mjesta),
– usmjerenost na kvalitetu radnog života (unapređivanje uvjeta rada i omogućavanje radnicima da prijedlozima za unapređivanje stanja sudjeluju u odlučivanju u vezi s njihovim radom),
– transparentnost rada i informiranja (poštena, otvorena i redovita razmjena obavijesti o poslovanju između menadžmenta i sindikata te savjetovanje poslodavca sa sindikatom i zaposlenima o svim pitanjima važnim za gospodarsko socijalni položaj zaposlenih i tržišnu poziciju organizacije),
– dijalog prema načelu pobjednik-pobjednik (težnja obostranim postignućima, odnosno ravnoteža potrebnih odricanja u cilju rješavanja problema),
– fleksibilnost i otvorenost za izmjenu strategija kada se pojave problemi,
– izgradnja i unapređivanje mehanizama za kreiranje znanja i procjenu postignuća.

Čanak 14.
Svaka stranka ovog Ugovora podupirat će aktivnosti druge strane pred nadležnim državnim tijelima i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, čiji je cilj unapređivanje industrijske politike, statusa izvoznika, politike zapošljavanja, obrazovnog sustava za potrebe modne industrije Hrvatske, razvoja lokalne zajednice i druge pozitivne ciljeve koji podupiru društveno odgovoran razvoj i konkuriranje.

Članak 15.
Potpisnici ovog Ugovora obvezuju se na međusobno korektno ponašanje, postupanje u dobroj vjeri i poticanje svojih članova na postupanje sukladno načelima partnerstva.
U aktivnosti i tijela predviđena ovim Ugovorom njegovi potpisnici neće uključiti one svoje članove, koji kao poslodavci ili radnički i sindikalni predstavnici postupaju protivno zakonu i ovom Ugovoru.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.
Ovaj Ugovor je sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.
Primjena Ugovora počinje 1. prosinca 2005.
Članak 17.
Svaka ugovorna strana ima pravo predložiti izmjenu ovog ili sklapanje novog ugovora.
Postupak se pokreće i prijedlog dostavlja drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom i mora biti obrazložen. Druga strana ima obvezu očitovanja na prijedlog u roku trideset dana od dana zaprimanja prijedloga, kojom se prilikom očituje prihvaća li ili odbija pristupiti novim pregovorima.

Članak 18.
U slučaju da jedna strana krši obveze koje je preuzela ovim Ugovorom, druga ga strana može otkazati.
Otkaz se daje u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom i mora sadržavati obrazloženje razloga otkazivanja.
Otkazni rok iznosi tri mjeseca od dana dostave otkaza drugoj strani.

Članak 19.
Ovlašteni predstavnici ugovornih strana potpisivanjem ovog Ugovora izjavljuju da su pročitali njegove odredbe, da su im one jasne, da su s njima suglasni te da ih potpisuju u znak suglasnosti i izvršavanja u dobroj vjeri.

Članak 20.
Ovaj Ugovor sastavljen je i potpisan u šest istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava tri primjerka.

Udruga poslodavaca tekstilne Sindikat tekstila, obuće,
i kožne industrije Hrvatske kože, gume Hrvatske

Predsjednica Izvršnog odbora Predsjednik

Marija Šutina v.r. Josip Zidanić v.r.

Prilog (članak 4. Ugovora)

Na temelju članka 4. Ugovora o sektorskom socijalnom dijalogu i strateškom partnerstvu na sastanku potpisnika ovog Ugovora i ostalih zainteresiranih sudionika, koji je održan 3. studenog 2005. u Stubičkim Toplicama, utvrđene su sljedeće preporuke i prioriteti za rad sektorskog strateškog odbora u razdoblju 2006. – 2007.:

I. Preporuke za oblikovanje akcijskog programa – MODA

red. br. prioriteti rok nositelji i ostali sudionici izvori financiranja napomena
Razina poduzeća
1. Poduzeća pretvoriti u kreativne zajednicu znanja i ideja uz omogućavanje stalnih inovacija HUP UTKI, TOKG,
MINGORP vlastita sredstva sudionika
2. Sposobnost utvrđivanja i prepoznavanja emotivnih vrijednosti za kupaca HUP, Vlada, TOKG Vlada i fondovi EU
3. Implementacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 HUP UTKI,
TOKG,
MINGORP Vlada
4. Formiranje interdisciplinarnih timova zaposlenika i vanjskih suradnika
5. Restrukturiranje poduzeća fokusiranjem na ključne „core” procese i proizvode
6. Holistički pristup razvoju novog proizvoda
Sektorska razina (dobavljači, kupci, konkurenti, supstituti)
1. Iniciranje business intelligence centra i potpora izlasku na nova tržišta (izvan EU) i utvrđivanju sposobnost prepoznavanja emotivnih vrijednosti za kupaca HUP, Vlada, sindikati Vlada i fondovi EU
2. Formirati klastere na temelju identificiranih proizvoda sa potencijalom i kompatibilnih kapaciteta postojećih poduzeća HUP (kroz Nacionalni program) vlastita sredstva članova klastera i sufinanciranje iz fondova Vlade ili EU stručna potpora provedbi već započetog procesa
3. Franšiziranje maloprodaje i utvrđivanje visokih standarda prodajnog mjesta

4. Formiranje obrazovnih i trening centara za sve razine zaposlenika
5. Uspostavljanje uske suradnje sa dizajerima, i ostalim podržavajućim agencijama (npr. odnosi s javnošću)
6. Uspostavljanje uske suradnje sa podržavajućim djelatnostima (npr. kultura, turizam)
7. Stvaranje/identificiranje nosećih marki – pozicioniranje modne industrije Hrvatske
Makro razina Republike Hrvatske
1. Smanjenje poreznog opterećenja na tržištu rada i ukupnog poreznog opterećenja
2. Subvencije izvoznicima (posljedice negativnih tečajnih utjecaja kroz fiskalna rasterećenja)
3. Zaštita marke proizvoda od kopiranja
4. Subvencioniranje usklađivanja zakonske regulativanje RH sa zakonskom regulativom EU
5. Suzbijanje sive ekonomije (konkretne akcije i rezultati otkrivenih problema)
6. Kontole kvalitete uvozne robe
7. Edukacija potrošača o kvaliteti i društvenoj prihvatljivosti proizvoda

Udruga poslodavaca tekstilne Sindikat tekstila, obuće,
i kožne industrije Hrvatske kože, gume Hrvatske

Predsjednica Izvršnog odbora Predsjednik

Marija Šutina Josip Zidanić

_____________________ _________________

II. Preporuke za oblikovanje akcijskog programa
– SPECIJALNA ODJEĆA I OBUĆA

red. br. prioriteti rok nositelji i ostali sudionici izvori financiranja
Razina poduzeća
1. Edukacija i upoznavanje zahtjeva standarda koje se traže za izradu specijalne odjeće – STANAG HUP UTKI,
TOKG,
MINGORP vlastita sredstva sudionika
2. Poduzeća pretvoriti u kreativne zajednicu znanja i ideja uz omogućavanje stalnih inovacija HUP UTKI,
TOKG,
MINGORP vlastita sredstva sudionika
3. Implementacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 HUP UTKI,
TOKG,
MINGORP Vlada
4. Restrukturiranje poduzeća fokusiranjem na ključne „core” procese i proizvode
Sektorska razina (dobavljači, kupci, konkurenti, supstituti)
1. Iniciranje business intelligence centra i potpora izlasku na nova tržišta (izvan EU) i utvrđivanju sposobnost prepoznavanja emotivnih vrijednosti za kupaca HUP, Vlada, TOKG Vlada i fondovi EU
2. Formirati klastere na temelju identificiranih proizvoda sa potencijalom i kompatibilnih kapaciteta postojećih poduzeća HUP (kroz Nacionalni program) vlastita sredstva članova klastera i sufinanciranje iz fondova Vlade ili EU
3. Sustavan proaktivan zajednički pristup procesu javne nabave
4. Formiranje obrazovnih i trening centara za sve razine zaposlenika
5. Uspostavljanje uske suradnje sa dizajerima, i ostalim podržavajućim agencijama (npr. odnosi s javnošću)
6. Objedinjavanje zajedničkih nastupa na sajmovima
7. Stvaranje zajedničkih razvojnih centara
8. Upravljanje otpadom

Makro razina Republike Hrvatske
1. Smanjenje poreznog opterećenja na tržištu rada i ukupnog poreznog opterećenja
2. Subvencije izvoznicima (posljedice negativnih tečajnih utjecaja kroz fiskalna rasterećenja)
3. Strukturirani, usklađeni i sistematizirani pristup offset poslovima
4. Subvencioniranje usklađivanja zakonske regulativanje RH sa regulativom EU
5. Suzbijanje sive ekonomije (konkretne akcije i rezultati otkrivenih problema)
6. Kontole kvalitete uvezene robe

Udruga poslodavaca tekstilne Sindikat tekstila, obuće,
i kožne industrije Hrvatske kože, gume Hrvatske

Predsjednica Izvršnog odbora Predsjednik

Marija Šutina v.r. Josip Zidanić v.r.