Učlanjivanje u Sindikat TOKG Hrvatske

Učlanjivanjem u Sindikat TOKG osoba stječe prava i obveze sukladno statutarnim odredbama.

Osoba učlanjena u Sindikat ima sljedeća članska prava:
- zaštita interesa i ostvarivanje prava iz rada i u vezi s radom;
- besplatna pravna pomoć i zastupanje u sudskim sporovima radi ostvarivanja i zaštite prava iz rada i u vezi s radom, ako takvu pomoć zatraži;
- birati rukovodstvo svoje podružnice i biti biran u tijela i na dužnosti u Sindikatu;
- biti obavještavan o radu Sindikata;
- sudjelovati u nadzoru nad radom podružnice, inicirati donošenje odluka, prijedloga i stajališta, te pokretati postupke utvrđivanja odgovornosti rukovodstva podružnice i Sindikata, ako ne ostvaruju programske ciljeve;
- materijalna pomoć i zaštita u štrajku ili drugim oblicima sindikalne borbe;
- sindikalna izobrazba prema programu Sindikata;
- uporaba objekata i imovine Sindikata i SSSH za potrebe sindikalnih aktivnosti;
- na nagrade i priznanja Sindikata i SSSH;
- ostala prava koja Sindikat osigurava prema svom Programu.
Članska prava i obveze ostvaruju se u podružnici i na razini Sindikata, sukladno odredbama Statuta, kao i preko SSSH, u poslovima koje je ovaj Sindikat prenio na SSSH.

Učlanjenjem osoba stječe sljedeće obveze:
- pridržavati se Statuta i ostalih akata Sindikata i međunarodne udruge u koju je Sindikat učlanjen;
- pridržavati se kolektivnog ugovora i sporazuma sklopljenog s poslodavcem;
- sudjelovati u sindikalnim aktivnostima koje organzira i provodi Sindikat;
- na temelju prethodne suglasnosti Sindikata sudjelovati u aktivnostima SSSH;
- svojim djelovanjem pridonositi ugledu Sindikata i promicanju sindikalnih interesa;
- uredno plaćati sindikalnu članarinu;
- raspolagati imovinom Sindikata i njegovih ustrojstvenih oblika namjenski i isključivo u interesu članstva;
- pravodobno, istinito, potpuno i točno prenositi obavijesti od interesa za Sindikat i članstvo;
- ne zahtjevati, ne primati i ne davati dar ili drugu korist, radi stjecanja povoljnijeg položaja u odnosu na druge članove Sindikata ili radi druge osobne koristi;
- pravodobno i stručno obnašati sindikalne dužnosti;
- omogućiti ovlaštenim osobama ili tijelima provedbu nadzora nad obavljanjem sindikalnih dužnosti.

Osobi miruju članska prava dok ne plaća cijelu ili dio sindikalne članarine, ako Statutom nije drugačije određeno.
Članska prava i obveze miruju i ako osoba ne plaća barem dio članarine za vrijeme:
- dok obnaša dužnosti u tijelima vlasti ili u tijelima nadzora i upravljanja kod poslodavca, osim ako je na te dužnosti izabran kao predstavnik radnika;
- porodnog i posvojiteljskog dopusta;
- dopusta za njegu teže hendikepiranog djeteta;
- bolovanja dužeg od devedeset dana;
- mirovanja ugovora o radu.

Osobi prestaje članstvo:
- istupanjem iz članstva uz pisanu izjavu;
- ako nije tri mjeseca uzastopno ili šest mjeseci s prekidima platila članarinu;
- ako joj je prestao radni odnos, a nije podnijela zahtjev da joj se kod novog poslodavca prizna kontinuitet članstva;
- ako je umirovljena;
- ako je isključena iz Sindikata.
Članstvo u Sindikatu prestaje danom donošenja odluke o isključenju iz Sindikata odnosno predaje pisane izjave i članske iskaznice povjereništvu podružnice. Izjava ne mora biti obrazložena.
Prestankom članstva prestaju sva članska prava i obveze. Osoba kojoj je prestalo članstvo ne može imati nikakvih potraživanja prema Sindikatu glede uplaćene članarine ili ostvarivanja onih prava koja je mogla potraživati kao član Sindikata.

Osoba koja je istupila iz članstva može obrazloženom pisanom izjavom ponovno zatražiti prijem u članstvo, a to može zatražiti i radnik koji je nakon prestanka članstva u Sindikatu bio neko vrijeme učlanjen u drugi sindikat. Povjereništvo podružnice, ovisno o ocjeni razloga radnikovog prethodnog istupanja iz članstva, odnosno razloga za ponovno učlanjenje, odlučuje o njegovom ponovnom učlanjenju. Radnik kojem povjereništvo odbije zahtjev za ponovno učlanjenje može se žaliti Statutarnoj komisiji u roku od petnaest dana od dana uručenja odluke. Odluka Statutarne komisije je konačna i izvršna.