Skraćenje radnog vremena ne utječe na visinu minimalne plaće

Poslodavci koji skraćuju puno radno vrijeme sa 40 sati tjedno na 32 sata ili na neko drugo trajanje koje je kraće od 40 sati tjedno, ne rade to samo radi smanjenog opsega poslova, već žele prije svega smanjiti troškove za radnike.
Kada su u pitanju minimalna plaća i najniža osnovna plaća, smanjenje nije dopušteno. Naime, prema članku 2. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 67/08.) minimalna plaća utvrđena ovim Zakonom jest najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu.
Prema Zakonu o radu ne samo radno vrijeme od 40 sati tjedno, već i kraće tjedno radno vrijeme smatra se punim radnim vremenom, jer prema članku 30. Zakona o radu puno radno vrijeme ne smije biti duže od 40 sati tjedno, ali smije biti kraće. Dakle, i kraće radno vrijeme je puno radno vrijeme. Zato radnici koji rade kraće radno vrijeme i koji imaju pravo na minimalnu plaću moraju dobiti puni iznos te plaće. Naime, ni minimalna niti najniža osnovna plaća nisu utvrđene po satu rada, već u mjesečnom iznosu za puno radno vrijeme.
Međutim, od 1. siječnja 2009. minimalna plaća iz članka 5. Zakona o minimalnoj plaći u visini 2.582,18 kn više nije povoljniji izvor prava, već slijedom članka 7.a Zakona o radu treba primijeniti Kolektivni ugovor o visini najniže osnovne plaće (Narodne novine, br. 37/98.), koji obvezuje sve poslodavce u Republici Hrvatskoj. Dakle, od minimalne plaće iz članka 5. Zakona o minimalnoj plaći povoljnija je najniža osnovna plaća iz ovog Kolektivnog ugovora, čija je visina jednaka najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrđenoj posebnim propisom, a to je Zakon o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08. i 152/08.).
Zato je za radnike u tekstilnoj, drvno-prerađivačkoj i kožarsko-obućarskoj industriji povoljnije pravo, neovisno rade li 40 ili manje sati tjedno (npr. 32 sata), najniža osnovna plaća u visini 2.661 kn mjesečno, koliko iznosi najniža osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja.