PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O MJERAMA ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Aktualna tema današnjice je epidemija koronavirusa koji se svakodnevno sve više širi među čovječanstvom. Sukladno tome, prenosimo prijedlog zaključka o mjerama za pomoć gospodarstvu usred epidemije koronavirusa donesen od strane Vlade Republike Hrvatske. 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Zagreb, 17. ožujka 2020.

 

__________________________________________________________________________

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske – potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić

__________________________________________________________________________

Predmet: PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O MJERAMA ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

__________________________________________________________________________

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2  | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr

PRIJEDLOG

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine donijela

Z A K L J U Č A K

 1. Prihvaća se Prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, kao prva faza ovoga procesa, sukladno tablici koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Zaključka.
 2. Zadužuju se nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti za primjenu mjera za pomoć gospodarstvu iz točke 1. ovoga Zaključka.
 3. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, nadzirat će provedbu ovoga Zaključka, te po potrebi predložiti Vladi Republike Hrvatske i donošenjenovih mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa.

  

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

 PRILOG

MINISTARSTVO FINANCIJA
1. Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.

2. Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

3. Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.

4. Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.

5. Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.

6. Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost.

7. Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektor turizma sa ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.

8. Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem krug prihvatljivih korisnika polica osiguranja sa izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

Poslovne banke – mjere podrške

9. Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.

Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.

Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.

Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite sa 30% udjelom obrtnih sredstava ‘ESIF Mikro i Mali zajmovi’ na 0,1 %-0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti koje direktno provodi HAMAG-BICRO.

Povećanje maksimalne stope jamstva za ‘ESIF pojedinačna jamstva’ za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura) koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.

Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenimakoronavirusom.

Privremena mjera suspenzija potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.

Produženje trajanja mjere stalni sezonac.

Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti.

Odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažiti smanjeno ostvarenje planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020.

Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Uvođenje dodatnog grace perioda za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

Mogućnost interventnog otkupa viškova u:

stočarskoj proizvodnji, konfekcija i prerada u trajne i polutrajne prehrambene proizvode (mesne konzerve ili duboko smrzavanje i skladištenje),
ratarskoj proizvodnji, skladištenje i prerada u polutrajne prehrambene proizvode (biljna ulja, šećeri, brašno i sl.),
voćarstvu i povrćarstvu, skladištenje u kondicionim skladištima i prerada u polutrajne prehrambene proizvode te voćne napitke (sokovi, džem, konzervirano voće i povrće i sl.).

Interventna nabava:

dezinfekcijskih sredstava, sapuna i deterdženata za pranje, sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora, bolnica i drugih ustanova te zaštitne opreme za potrebe borbe protiv koronavirusa,
ostalih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača, te njihovo uvrštavanje u Bilancu strateških robnih zaliha.

Nabava sjemenske robe za potrebe poljoprivredne proizvodnje u slučaju njenog nedostatka, a u skladu sa zahtjevom Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.

Uspostavljanje novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva (brža obrada, poček, niža kamatna stopa).

Kontra garancije za 50% glavnice za obrtna sredstva kredita za turizam (kamatna stopa 0,5%-0,75%-1,0%).

MINISTARSTVO TURIZMA

Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače.

Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal).

Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata.

Potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu.

Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje Europske komisije.

Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova (predlaganje novog programa državnih i potpora male vrijednosti).

Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije.

Povećanje sredstva za potpore male vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture.

Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije.

Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja.

Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja.

Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz potporemale vrijednosti 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja.

Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva.

Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu.

MINISTARSTVO KULTURE

Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.

Odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova.

Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi otkazanih zbog epidemije koronavirusa.

Osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi.

Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.

Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog praćenja epidemije koronavirusa.

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.

Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.

Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste omogućiti obavljanje ophodnji autoceste jednom u 12 sati sve dane u tjednu (manji broj ophodnji).

Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020.

Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.

Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem.

Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.

Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

OBRAZLOŽENJE

 

ZAKLJUČAK O MJERAMA ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

 

Krajem siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (u daljnjem tekstu: WHO) proglasila je epidemiju COVID-19 (SARS—CoV-2, u daljnjem tekstu: koronavirus): javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi, dok je 11. ožujka 2020. WHO proglasio globalnu pandemiju zbog koronavirusa. Dana 25. veljače 2020. potvrđen je prvi slučaj koronavirusa u Republici Hrvatskoj i od tada se broj slučajeva kontinuirano povećava.

Kako je nedvojbeno da epidemija koronavirusa utječe na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske će ekonomskim mjerama dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjenja uslijed epidemije.

Slijedom svega navedenog, Vlada Republike Hrvatske ovim Zaključkom predlaže niz mjera za pomoć gospodarstvu Republike Hrvatske uslijed epidemije koronavirusa koje će biti implementirane u najkraćem mogućem roku.

Kako bi se ispunili potrebni preduvjeti za primjenu mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa predlaže se donošenje zakona kako slijedi:

 1. Zakon o dopunama Općeg poreznog zakona
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit
 4. Zakon o dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
 5. Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada
 6. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 9. Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi
 10. Zakon o dopuni Zakona o šumama
 11. Zakon o dopuni Zakona o lovstvu
 12. Zakon o dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti 
 13. Zakon o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida
 14. Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
 15. Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i
 16. Zakon o dopuni zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 Za sve zakone iz ove točke predložit će se Hrvatskom saboru donošenje po hitnom postupku u skladu člankom 204. stavkom 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18).

 Radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa predlaže se i donošenje sljedećih akata:

 1. Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske – predlagatelj Ministarstvo turizma i
 2. Odluka Vlade Republike Hrvatske o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske– predlagatelj Ministarstvo poljoprivrede.

 Uz navedeno, ovim Zaključkom zadužuje se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić za nadzor nad provedbom ovoga Zaključka, te po potrebi i za predlaganje donošenja novih mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa.

Izvor: VLADA RH

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *