Održana proširena sjednica Upravnog odbora Sindikata TOKG Hrvatske

U Mariji Bistrici 13. i 14. prosinca 2019. godine, pedesetak sindikalnih povjerenika iz svih naših tvorničkih sindikata i sindikalnih podružnica aktivno je sudjelovalo u radu proširene sjednice Upravnog odbora Sindikata TOKG Hrvatske.

Prije same proširene sjednice održan je sjednica Nadzornog odbora  na kojem je izrađen Plan prihoda i rashoda za sljedeću kalendarsku godinu, te je nakon toga održana tematske sjednica članova Upravnog odbora. Na istoj je izrađena SWOT analiza sindikata, te se raspravljalo o Planu rada za narednu godinu sa naglaskom na održavanje redovnih Izbornih skupština ustrojstvenih oblika sindikata, aktiviranju mladih članovima, kolektivnom pregovaranju, te o  akcijskom plana učlanjivanja.

Nakon provedene opsežne rasprave, sindikalni povjerenici, učesnici proširene sjednice, donijeli su Plan rada za 2020. godinu. Planom se predviđa održavanje redovnih izbornih skupština u tvorničkim sindikatima i sindikalnim podružnicama najkasnije do 15. lipnja 2020. godine, uz obvezu sindikalnih povjerenika da točan datum održavanja istih dostave u Sindikat najkasnije do polovice veljače 2020. godine.

Nadalje, utvrđeno je da se nastavi sa aktivnostima vezanim uz kolektivno pregovaranje, na način da se iniciraju pregovori za kućne kolektivne ugovore u svim trgovačkim društvima u kojim se sada primjenjuju Pravilnici o radu, te da se izvrši analiza/revizija postojećih kolektivnih ugovora.

Akcenat je stavljen i na mlade članove, te je planirano formiranje foruma mladih do kraja ožujka, te njihovo aktivno uključivanje u rad sindikalnih povjereništava, a nastavno i u tijela Sindikata.

Sindikalni povjerenici prihvatili su i Akcijski plan učlanjenja kojim je predviđeno formiranje nacionalnog i pet regionalnih timova za sindikalno organiziranje, sa naglaskom na povećanje sindikalne gustoće u postojećim ustrojstvenim oblicima Sindikata, te rad na sindikalnom organiziranju radnika u trgovačkim društvima u kojima za sada nemamo članstvo.

Isto tako nastaviti će se sa dobrom praksom izrade informativnih letaka u svrhu i cilju sveobuhvatnog informiranja članova o aktivnostima koje provodi Sindikat, te njihovih prava u vezi s radnim odnosom. U tu svrhu planiraju se održati i skupovi članova sindikata, a prema procjeni sindikalnih povjerenika unutar trgovačkih društava.

Prva analiza realizacija postavljenog Plana obaviti će se na narednoj, proširenoj, sjednici Upravnog odbora koja se planira održati krajem lipnja ili početkom srpnja 2020. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *