ODRŽAN XIII. SABOR SINDIKATA TOKG HRVATSKE

Sa porukom ”BUDI DIO BOLJIH PROMJENA” u hotelu KOLOVARE  u Zadru, 18. i 19. lipnja 2021. godine održan je XIII. redovni izborni Sabor Sindikata TOKG Hrvatske u čijem je radu sudjelovalo trideset i pet delegata i 12 gostiju iz naših tvorničkih sindikata i sindikalnih podružnica.

Nažalost zbog opće i trenutne epidemiološke situacije Sabor je održan u skromnijem obimu, te je sukladno odluci Upravnog odbora, Sabor je održan bez dragih nam kolega i gostiju iz zemlje i inozemstva.

Nakon otvaranja Sabora, izbora radnog predsjedništva i usvajanja Poslovnika o radu, delegati Sabora jednoglasno su prihvatili Prijedlog izmjena Statuta kojim se dosadašnji broj članova Upravnog odbora sa devet smanjeno na sedam, te je ujedno ojačan  institut zamjenika člana Upravnog odbora kojim svaki član Upravnog odbora dobiva svog zamjenika iz regije koju predstavlja. Statutom je utvrđeno novo središnje tijelo sindikata-Nacionalni odbor  kao najviše tijelo upravljanja između dva Sabora ,a  čine ga predstavnici ustrojstvenih  oblika Sindikata (tvornički sindikati i sindikalne podružnice). Predsjednik Sindikata podnio je detaljno izvješće o radu u proteklom mandatnom razdoblju, dok je članica Nadzornog odbora Sindikata, podnijela je izvješće o radu Nadzornog odbora i provedenim nadzorima nad financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata.

Oba izvještaja,  kao i predloženi program rada daljnjeg djelovanja Sindikata u narednom mandatnom razdoblju jednoglasno su prihvaćeni.
U prihvaćenom programu rada za naredno razdoblje, glavne smjernice djelovanja i rada Sindikata temelje se na jačanju socijalnog dijaloga na svim razinama, kontinuiranog  osposobljavanja radničkih predstavnika, te povećanje sindikalne gustoće u sektoru.
Sukladno Statutu Sindikata tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske na XIII. redovnom Saboru izvršeni su izbori za mandatno razdoblje 2021-2026. godine.

Za članove Upravnog odbora, njihove zamjenike i potpredsjednika Sindikata na skupovima povjerenika po regijama , istaknuto je toliko kandidata koliko ih se i bira u navedena tijela upravljanja Sindikatom. Delegati na Saboru, javnim su izjašnjavanjem, verificirali sljedeće članove Upravnog odbora: Božidar Borovac, Đurinec Anica, Hosni Ljubica, Davorka Kiseljak, Lukačić Snježana, Kristina Mihaljević i Nenad Leček. Za njihove zamjenike verificirani su: Gledić Anita, Kolmanić Antun, Presečki Nenad, Ptičar Božena, Vidačić Sanja, Turkalj Mirko i Novak Dražen.

Za potpredsjednicu Sindikata TOKG Hrvatske jednoglasno je verificirana Hosni Ljubica, dok su
tajnim glasovanjem izabrani su članovi Nadzornog odbora i predsjednik Sindikata. Za članove Nadzornog odbora Sindikata TOKG Hrvatske izabrani su Bakran Leon, Puškadije Suzanne i Grbić Roberta, dok je za predsjednika Sindikata jednoglasno izabran Leček Nenad.
U svom završnom govoru novoizabrani predsjednik Sindikata, zahvalio se na izboru, čestitao  izabranim kandidatima na funkcijama u Sindikatu i pozvao ih na daljnju međusobnu suradnju. Istaknuo je pritom izuzetno teška vremena i izazove sa kojima ćemo se susretati tijekom novog mandata sa naglaskom na niz  poteškoća u kojima su se našla trgovačka društva zbog pandemije COVID -19. Upravo zbog svih navedenih problema potrebno je veliko zajedništvo jer zajedničkim radom možemo odgovoriti na sve izazove koji će biti postavljeni pred nas, zaključio je u svom obraćanju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *