Naučite svoja prava: RODILJNI I RODITELJSKI DOPUSTI

Kako se u Sindikat još uvijek javljaju radnici koji ne znaju za mogućnosti koje za njih kao roditelje proizlaze iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, objavljujemo skraćeni pregled najvažnijih prava.
Obvezni rodiljni dopust traje od 28 dana (ili prema preporuci liječnika od 45 dana) prije očekivanog poroda do 42. dana poslije poroda i mora ga koristiti majka.
Rodiljni dopust od 43. dana nakon poroda pa do navršenih 6 mjeseci djetetovog života mogu koristiti oba roditelja, sukladno njihovom sporazumu (supotpisana izjava roditelja predaje se Zavodu uz pisane izjave njihovih poslodavaca da su suglasni s promjenom roditelja koji će koristiti dopust).
Roditeljski dopust obuhvaća razdoblje od 6 mjeseci (za prvo i drugo dijete) do 30 mjeseci (za blizance, treće i svako sljedeće dijete) i roditelji ga mogu koristiti zajedno ili samo jedan od njih (u ovom slučaju drugi daje pisanu izjavu da se odriče prava, a može je dati i ako je već koristio dio tog prava), i koriste ga ili u cijelosti ili u dijelovima (najviše dva puta godišnje, svaki puta najmanje 30 dana) do navršene 8. godine djetetova života. Moguće je a) pojedinačno korištenje – svaki roditelj po vlastitom izboru utvrdi vrijeme i dužinu korištenja, b) obostrano istodobno – oba roditelja koriste dopust istodobno i u istom trajanju i c) naizmjenično – pravo prvo koristi jedan, a zatim drugi roditelj.
Ako nema izjave, podrazumijeva se da roditeljski dopust koriste oba roditelja u jednakim dijelovima u trajanju od 3 ili 15 mjeseci svaki.
Moguće je kumuliranje dopusta za dvoje ili više djece u razdoblju korištenja prava.
Produženi roditeljski dopust – ako otac djeteta koristi pravo na roditeljski dopust u trajanju od najmanje 3 mjeseca, trajanje dopusta se produžuje za 2 mjeseca i mogu ga koristiti oba roditelja u jednakom trajanju do 8. godine života djeteta.
Promjene načina korištenja roditelj mora najaviti poslodavcu najmanje 30 dana prije nastanka promjene odnosno početka korištenja prava, na što je poslodavac dužan dati svoju pisanu suglasnost kojom može odgoditi korištenje prava za najviše 30 dana.
Rad s polovinom punog radnog vremena – u razdoblju od 43. dana nakon poroda pa do kraja rodiljnog dopusta roditelj ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena; ovo pravo može koristiti i umjesto prava na rodiljni dopust i to u trajanju koliko je to pravo korišteno do 6 mjeseci djetetovog života, a najduže do 9 mjeseci djetetovog života; pravo na rad s polovinom punog radnog vremena može se koristiti umjesto roditeljskog dopusta i to u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta (npr. umjesto 6 mjeseci ili 180 dana roditeljskog dopusta koristi se 12 mjeseci ili 360 dana rada s polovinom punog radnog vremena).
Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta – korištenje je moguće do 3 godine života djeteta u trajanju od polovine punog radnog vremena, i to nakon što je iskorišteno pravo na roditeljski dopust i pravo na rad u skraćenom radnom vremenu umjesto korištenja prava na roditeljski dopust.
Dopust za slučaj smrti djeteta – koristi se u slučaju da je dijete rođeno mrtvo ili je umrlo prije proteka rodiljnog ili roditeljskog dopusta, i to još 3 mjeseca nakon mjeseca u kojem je dijete umrlo; ako smrt djeteta nije zatekla roditelje na dopustu, onda ne mogu koristiti ovo pravo, a ako su oba roditelja zatečena na dopustu onda svaki ima pravo na 45 dana dopusta za slučaj smrti djeteta.
Stanka za dojenje djeteta – pravo ostvaruje majka koja radi puno radno vrijeme nakon proteka rodiljnog dopusta ili nakon proteka rada u skraćenom radnom vremenu umjesto korištenja rodiljnog dopusta, a stanka traje 2 sata dnevno do navršene godine dana djetetovog života.
Trudnički ili dojenački dopust – pravo ostvaruje trudnica ili majka koja doji dijete, ako radi na poslovima štetnim po zdravlje i to njezino ili djetetovo, a poslodavac je nije rasporedio na druge poslove.
Pravo na mirovanje radnog odnosa – ostvaruje se nakon isteka prava na rodiljni i roditeljski dopust ili prava na rad s polovinom radnog vremena, a koristi ga isključivo roditelj u radnom odnosu sve do 3 godine života djeteta, u kojem mu razdoblju miruju prava i obveze iz radnog odnosa.
Pravo na naknadu plaće od prvog dana korištenja prava osiguranoj osobi isplaćuje izravno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret svojih sredstava ili na teret sredstava državnog proračuna.